[{"title":"O nas","url":"\/vsebine\/o-nas"},{"title":"Splo\u0161ni pogoji poslovanja","url":"\/vsebine\/o-nas"}]

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank, na eni strani podjetja Maori d.o.o., na drugi strani pa naročnika blaga, opravljenih storitev, ki jih opravlja Maori d.o.o. ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake pogodbe oziroma ponudbe.
 

Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani podjetja Maori d.o.o. na www.maori.si.
 

Splošni pogoji poslovanja so na voljo tudi na lokaciji sedeža podjetja Maori d.o.o., na naslovu Špruha 14, 1236 Trzin. 

 

2. PONUDBE, NAROČILA

Vse dobave in storitve temeljijo izključno na naslednjih splošnih pogojih poslovanja družbe Maori d.o.o., Špruha 14, 1236 Trzin (v nadaljevanju prodajalec). Odstopajoči dogovori so veljavni, če so sklenjeni v pisni obliki. Tudi vse morebitne kasnejše dobave podležejo tem splošnim pogojem poslovanja.

Osebni ali telefonski dogovori stopijo v veljavo s prodajalčevo pismeno potrditvijo veljavnosti dogovora. Kot pisno potrjeni veljajo tudi naša potrdila, poslana po faksu ali elektronski pošti.

Prodajalčeva ponudba, ki je podlaga za kupčevo naročilo in sklenitev pogodbe, je samo informativne narave, cena pa je navedena s pridržkom pravice do spremembe.

Kupčevi ali katerikoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le v primeru, da so bili s strani družbe Maori d.o.o. pisno potrjeni.

Kupec ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje družbe Maori d.o.o.

K ponudbi priložene risbe in druge priloge so za prodajalca obvezujoče le, če so v naročilu izrecno določene in navedene. Te priloge smejo služiti le osebni rabi kupca in se brez prodajalčevega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.

V primeru kupčeve odpovedi naročila je le-ta dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi. Za naročila, pri katerih je produkt že izdelan (produkti po naročilu), kupčeva odpoved ni mogoča.

V tekstilni branži ni nenavadno, da se lahko pojavi do 10% odstopanje pri potrjenih količinah dobavljenega blaga, ko se naroča blago po tekočem metru. V takem primeru prodajalec zaračuna razliko v ceni, prilagojeno dejansko dobavljeni količini. 

 

3. NAJMANJŠA VREDNOST NAROČILA

Najmanjša vrednost blaga naročenega po naročilu, oziroma najmanjša vrednost posamezne odpreme ali storitve, znaša 50,00 EUR brez DDV. V primeru naročila v znesku nižjem od navedenih 50 EUR brez DDV zaračunamo manipulativne stroške v višini razlike do 50 EUR brez DDV.
 

4. DOBAVNI ROK

Rok za dobavo je po dogovoru, ki ga prodajalec in kupec skleneta v pisni obliki. Dobavni čas začne teči z dnem obojestranske potrditve naročila, oziroma po pisnem dogovoru.

Če prodajalec zaide v zamudo je kupec upravičen skladno z zakonskimi določbami odstopiti od pogodbe, ponudbe, potem, ko je zaman dal najmanj 30 dnevni naknadni rok izpolnitve. Vendar pa prodajalec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi, ki bi nastala zaradi okoliščin zunaj njegovega vpliva oz. nadzora, (npr. zaradi proizvajalčeve zamude), katerih kljub dolžni skrbnosti ob času odpošiljanja potrditve naročila ni bilo mogoče pričakovati, niti jih ni bilo mogoče odvrniti ali preprečiti z razumnimi ukrepi.

Če bi kupec na lastno pobudo ali v soglasju s prodajalcem uveljavil spremembo dobavnega roka ali drugega pogoja, si prodajalec pridržuje pravico do morebitne spremembe cene za blago.

Dobavni roki, navedeni na ponudbah oz. potrditvah naročila veljajo s pridržkom, v kolikor tudi prodajalec prejme blago v dogovorjenem roku s prodajalčevih naših dobaviteljev. 

Prodajalec si pridružuje pravico delnih dobav.

 

5. PREVZEM BLAGA

Blago se prevzame po pariteti »ex works«, skladišče na naslovu sedeža podjetja prodajalca. Če brez utemeljenega razloga kupec ne prevzame blaga, nosi odgovornost za škodo in stroške, ki s tem nastanejo. Za prevoz in razkladanje je odgovoren kupec oziroma s strani kupca pooblaščeni prevoznik ali špediter (Incoterms 2000).

 

6. PLAČILNI ROK, ZAMUDA PRI PREVZEMU BLAGA

Račun, ki ga izda prodajalec je potrebno poravnati v dogovorjenem plačilnem roku. Račun je potrebno poravnati v celoti, niso dopustni nikakršni odtegljaji. Če kupec preide v zamudo s plačilom, je dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le-te priznane s strani prodajalca ali pa so le-te pravnomočno ugotovljene.

Prodajalec lahko iz utemeljenih razlogov na strani kupca brezplačno hrani blago v svojih prostorih največ 14 dni, šteto od izteka dobavnega roka. Iz neopravičenih razlogov, pa je prodajalec upravičen zaračunati plačilo skladiščenja in vseh nastalih stroškov v zvezi s skladiščenjem in ni odgovoren za nobeno škodo, poslabšanje stanja blaga med skladiščenjem in ni dolžan sprejeti nobene tovrstne reklamacije.

V primeru, da kupec brez odobritve prodajalca zamudi s prevzemom blaga za več kot 30 dni, ima prodajalec pravico, da po svoji presoji odstopi od pogodbe, o čemer pošlje pisno izjavo kupcu, hkrati pa zahtevati povračilo vseh nastalih stroškov od prvega dne zamude. Hkrati je prodajalec opravičen do zaračunavanja ležarnine od prvega dne zamude. Ležarnina zanaša 5 EUR na kubični meter (m3) na dan pri čemer je najmanjša obračunska enota za izračun ležarnine 1 mna dan.

Če je prodajalec dobavil blago v namembni kraj, je kupec dolžan zagotoviti dostopnost do kraja raztovora za tovorno vozilo in pravilno raztovarjanje dostavljenega blaga z za to namenjeno mehanizacijo.

 

7. LASTNINSKI PRIDRŽEK

Prodajalec si do popolnega plačila kupnine pridržuje lastninsko pravico na dostavljenem blagu, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti. V primeru vgradnje prodajalčevih izdelkov z drugimi izdelki si prodajalec pridržuje lastninsko pravico na delu teh izdelkov ali na sorazmernem delu novega izdelka.

V primeru zastavitve, tatvine ali pri kakršnemkoli posegu v prodajalčeve pravice ima kupec dolžnost, da prodajalca o tem obvesti. Za krivdno povzročeno škodo v lastninsko pridržalno pravico prodajalca odgovarja kupec.

V primeru ravnanja v nasprotju s pogodbo, zlasti pri zamudi plačila, je prodajalec upravičen prodano blago vzeti nazaj. Pri prevzemu blaga ne gre za odstop od pogodbe, razen če bi to prodajalec izrecno pisno izjavil. Kupec dovoljuje, da prodajalec vstopi v njegove prostore, kjer je shranjeno blago, če se zahteva uveljavitev lastninskega pridržka.

Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru nespoštovanja plačilnega roka in prodajalčevi zahtevi, prodajalcu predati te terjatve in sicer v višini prodajne cene neplačanega blaga.

Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti s klavzulo o lastninskem pridržku.

Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine prodajalca oziroma lastninske pravice nad prodajalčevim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

 

8. PREHOD NEVARNOSTI

Z izročitvijo blaga kupcu ali njegovemu pooblaščencu pri pošiljanju preko prevoznika preide nevarnost na kupca, ne glede na to, kdo nosi stroške transporta. V primeru, da je blago na vozilu namenjeno večim kupcem, vsak posamezni kupec prevzema odgovornost za morebitno poškodovanje celotnega blaga, tudi tistega, ki ni njegova last, ki ga povzroči prevzemnik s nestrokovnim ravnanjem pri prevzemu blaga.

 

9. JAMSTVO IN GARANCIJA

Prodajalec daje takšna jamstva za blago, kakršna je dobil od svojega dobavitelja.

Prodajalec prevzemam jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi podatki ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori s kupcem.

Prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za blago v primerih, kjer je škoda nastala zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.

Garancija ne velja za nobeno poškodbo, ki bi nastala zaradi nestrokovnega raztovarjanja. 

Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 8 dni od prevzema blaga.

Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 8 dni šteto od dneva, ko je napako opazil.

V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake.

Kupec mora opraviti vizualno kontrolo blaga še pred raztovorom in s fotografijami in zapisnikom dokumentirati kakršnokoli škodo oz. poškodbo, nastalo pred raztovarjanjem. 

Kupec nikakor ne sme uporabiti/prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena.

V primeru garancije ali reklamacije, kupec nima pravice zadržati plačil, ki so že zapadla. Kupec mora v primeru zahteve prodajalca takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.

Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo prodajelec obvezuje odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

 

10. VAROVANJE POSLOVNE TAJNE

Prodajalec se zavezuje z vsemi informacijami, ki jih pridobi v procesu sklepanja posla, prodaje blaga, opravljanja storitev, ravnati kot s poslovno tajnostjo, tako da jih ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam. Enaki pogoji veljajo za kupca.

 

11. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Prodajalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine na vseh izdanih dokumentih (tehnični dokumentaciji, poročilih, potrdilih in drugih zapisih ki nastanejo v postopku posla), vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdan dokument ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovorne osebe prodajalca.  

 

12. ODSTOP

Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:

 • Če je zaradi višje sile, (napetostni sunek, strela,...) stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti;
 • Če je kupec pismeno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 30 dni in se ne zmeni za naknadni rok;
 • Če je kupec iz velike malomarnosti dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njegovo izpolnitveno sposobnost;

 

Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:

 • Če prodajalec namerno ali iz velike malomarnosti povzroči, da dobava blaga ni možna;
 • Če se prodajalec ne drži tudi naknadnega podaljšanega dobavnega roka;

 

13. REKLAMACIJA

Kupec je dolžan prejeto blago na običajen način pregledati ali ga dati v pregled in o očitnih napakah pisno obvestiti prodajalca v osmih dneh od prevzema blaga. 

Kupec se zavezuje, da količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 8 dni od prevzema blaga.

Kupec mora v primeru zahteve prodajalca takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije. Kupec prodajalcu lahko pošlje blago nazaj le s prodajalčevim soglasjem.

Prodajalec sprejme kakršnokoli reklamacijo le v pisni obliki, s priloženimi fotografijami, ki vključujejo tudi ustrezne podatke za identifikacijo dobavljenega blaga, s podrobnim opisom, stopnjo in odkritjem napake, ki je podprta z ustrezno dokumentacijo (to je račun, podpisano dobavnico in CMR pri direktnih dostavah).

Kupec nikakor ne sme uporabiti/prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena. Poleg tega mora kupec omogočiti prodajalčevemu predstavniku, da vidi in pregleda reklamirano blago ali pa uredi pregled reklamiranega blaga.

Pri prejemu reklamacije mora prodajalec, potem ko se prepriča, da je reklamacija tehtna, dati predlog za poravnavo reklamacije z znižanjem cene oziroma v prvi vrsti pokrivanje stroška reklamacije, odvisno od vrste in stopnje napake. Če je tehnično upravičeno, da proizvoda ni mogoče vgraditi in se zato proizvod zamenja, se dodatni čas, ki je potreben za dostavo nadomestnega proizvoda, ne more šteti kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok.

Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov kupec nima pravice zadržati nobenih dolgovanih plačil.

Prodajalec ne upošteva nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.

Vsaka ugotovljena reklamacija mora biti podana tudi v pisni obliki.

 

14. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prodajalčeva odgovornost ne krije nobene posredne, posledične ali nepredvidljive škode, niti izgube dobička oz. dohodka zaradi izpada blaga, potencialnih izgub trga ali drugih podobnih razlogov.  Višina prodajalčeve garancijske obveze ali druge odgovornosti ne more preseči zaračunane vrednosti naročenega in /ali dobavljenega blaga po tej pogodbi.
 

15. VIŠJA SILA

Prodajalec in kupec nista odgovorna za pravne posledice kršitve pogodbe, če je do kršitve pogodbe prišlo zaradi dogodkov višje sile. Izraz 'višja sila' pomeni vse izredne in nepredvidljive dogodke, na katere prodajalec in kupec ne moreta vplivati, jih preprečiti in so zunaj njunega poslovanja.

 

16. REŠEVANJE SPOROV IN VELJAVNO PRAVO, PRISTOJNOST

Za presojo in ureditev pravnih razmerij se uporablja veljavno slovensko pravo in Zakon o obligacijah.

Pristojno sodišče za reševanje sporov je sodišče v Ljubljani.

 

17. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja družbe Maori d.o.o. pričnejo veljati z dnem 01.01.2015 in veljajo do preklica.

 

Trzin, 13. 5. 2015 

Maori d.o.o.
Direktor: Marsel Osmanagić

Želite več informacij?
 • Pokličite nas

  +386 (0) 1 430 52 79

 • Pišite nam

  info@maori.si

 • Obiščite nas

  Špruha 14, 1236 IC Trzin

 • Oglejte si naš

  YouTube kanal